Warehouse

Novosibirsk, Sukharnaya st., 35

m. Zaeltsovskaya
No commission
350 RUB per m²
385 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 1
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 5.5 m.
 • 1 100 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Belorusskaya st., 3

m. Zaeltsovskaya
No commission
310 RUB per m²
305 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 2
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 8.0 m.
 • Division from: 365 sq.m.
 • 1 015 sq.m.
Details >
No commission
34 290 RUB per m²
48 000 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 4
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 9.0 m.
 • Division from: 700 sq.m.
 • 1 400 sq.m.
Details >
No commission
15 000 RUB per m²
570 000 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 5
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 12.0 m.
 • Division from: 10 000 sq.m.
 • 38 000 sq.m.
Details >
No commission
22 460 RUB per m²
32 000 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 4.7 m.
 • 1 425 sq.m.
Details >
No commission
19 780 RUB per m²
53 000 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 6
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 8.0 m.
 • 2 680 sq.m.
Details >
No commission
11 050 RUB per m²
40 000 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 10.0 m.
 • 3 620 sq.m.
Details >
No commission
18 030 RUB per m²
100 000 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 8.0 m.
 • 5 547 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Koroleva st., 40

m. Berezovaya roshcha
No commission
180 RUB per m²
799 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 6.0 m.
 • 4 440 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Kubovaya st., 42

m. Zaeltsovskaya
No commission
250 RUB per m²
291 460 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 2
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 5.4 m.
 • 1 213 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Kubovaya st., 1

m. Zaeltsovskaya
No commission
250 RUB per m²
107 500 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 1
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 3.2 m.
 • 430 sq.m.
Details >
Warehouse

Ob, Omskiy st., 1

No commission
300 RUB per m²
1 500 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 11
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 10.0 m.
 • 5 000 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Krasnoyarovskoe st., 1

m. Zaeltsovskaya
No commission
280 RUB per m²
242 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 2
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 5.0 m.
 • 880 sq.m.
Details >
No commission
270 RUB per m²
300 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 1
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 8.1 m.
 • 1 120 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Vybornaya st., 186

m. Zolotaya niva
No commission
39 000 RUB per m²
214 500 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 5
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 7.5 m.
 • 5 500 sq.m.
Details >